UniSZA      UAD

Piagam Pelanggan Unit Audit Dalam

Piagam Pelanggan Unit Audit Dalam

Kami pegawai dan kakitangan Unit Audit Dalam dengan penuh tekad, iltizam berikrar dan berjanji menumpukan tenaga dan usaha kami untuk :

1. Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan piagam yang diterima umum.

2. Menyediakan laporan atau pemerhatian audit yang padat, jelas, konsisten, lengkap, tepat, objektif dan mudah difahami.

3. Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

4. Mengeluarkan draf laporan Audit dalam tempoh yang munasabah selepas sesuatu pengauditan selesai dijalankan.