UniSZA      UAD

Initial Conference Auditan Kemudahan Orang Kurang Upaya (OKU) di UniSZA

IMG 2487 1000

IMG 2493 1000

Pada 13 Januari 2020, Mesyuarat initial Auditan Kemudahan OKU di UniSZA telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh pihak PPIR, KKKP dan PTN HEPA. Mesyuarat ini bertujuan memberi pendedahan mengenai pengauditan yang bakal dilaksanakan yang merangkumpi objektif, skop pengauditan dan juga semakan fizikal berdasarkan lokasi yang dikenalpasti. Kesemua maklumat ini adalah berdasarkan MPA yang diberikan semasa mesyuarat berkenaan. Pihak auditi juga diminta menyediakan dokumen yang diperlukan dan juga tarikh fizikal akan diberitahu kemudian. Pengauditan ini juga adalah berdasarkan garis panduan KPM yang menerangkan fasiliti yang diperlukan oleh pelajar OKU yang mempunyai pelbagai kategori OKU. Semoga pengauditan yang dilaksanakan memberi impak yang baik kepada kemudahan OKU dan juga kepada universiti.